SALE

the original flags used in the 2012 olympic opening ceremony

Botswana

This is the official flag carried into the Opening Ceremony of the London 2012 Olympic Games by Botswana's flag bearer and athlete Amantle Montsho, during the Parade of Athletes. Capturing the unique atmosphere and tradition of the Opening Ceremony, this flag symbolises Botswana's pride for their athletes and entire nation during the London 2012 Olympic Games. This authentic piece of Olympic memorabilia is the perfect item for any sport fan and/or collector looking to bring home a piece of the games. This unique asset will come with an Official Sporting Memorabilia hologram and Certificate of Authenticity.
Eno ke folaga ya semmuso e go neng ga tsenwa ka yone kwa Modirong wa Pulo ya Metshameko ya Diolimpiki ya 2012 kwa Lontone e tsholeditswe ke motsholafolaga ya Botswana le motabogi Amantle Montsho, ka nako ya Megwanto ya Batshameki. Ereka folaga eno e ne e tsamaisana le mowa le ngwao ya Modiro wa Pulo, e ne e emele kafa Botswana le naga yotlhe e neng e le motlotlo ka teng ka batshameki ba bone ka nako ya Metshameko ya Diolimpiki ya 2012 ya kwa Lontone. Segopotso seno sa Diolimpiki se se sa tshwaneng le sepe ke selwana sa botlhokwa mo morata-metshameko mongwe le mongwe le/kgotsa ba ba ratang go di kokoanya ba ba batlang go tlisa mo ntlong ya bone sepe fela sa metshameko. Sekgantshwana seno se se sa tshwaneng le dipe se ka bonwa se na le setshwantsho se se tshwamekang sa Segopotso sa Semmuso sa Metshameko le Setlankana sa BoikanngoAmantle Montsho (born July 4, 1983 in Mabudutsa, Ngamiland, Botswana) is a female sprinter from Botswana who specializes in the 400 metres. She represented her country at the 2004 and 2008 Summer Olympics, reaching the final at the latter edition. She has also competed at the World Championships in Athletics and the IAAF World Indoor Championships, and is currently the World Champion over the 400m, winning in a personal best time of 49.56 in Daegu. At the 2012 Olympics final she placed 4th with 49.75 seconds.
Amantle Montsho (yo o tshotsweng ka kgwedi ya Phukwi e le 4, ka ngwaga wa1983 kwa motseng wa Mabudutsa, Ngamiland, Botswana) ke seragogi sa mosetsana wa Botswana yo o leng setswerere sa lobelo la dimitara tse 400. O ne a emela lefatshe la ga bone kwa Diolimpiking tsa Selemo tsa 2004 le tsa 2008, mme a fitlha kwa makgaolagannyeng kwa go tsa ngwaga wa 2008. Gape o ne a tsenela dikgaisano kwa Mabelong a Bommampodi ba Lefatshe le kwa Dikgaisanong tsa Mabelo a Lefatshe a mo Teng a AAF, mme jaanong ke Mmampodi wa Lefatshe wa lobelo la dimitara tse 400, ka a ne a gaisa lobelo la gagwe la ka metlha la 49.56 kwa Daegu.Kwa dikgaisanong tsa mabelo a Diolimpiki a makgaolakgang 2012 o ne a nna wa bo4 ka metsotswana e le 49.75.
Buy It Now!

Price: £1,950

BUY